top of page

algemene voorwaarden

Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mariëlle Spronck, Avalanche Bodywork, mariellespronck.com en pelvic-release.com:
 

BEGRIP

  1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, online en live trainingen, sessies en andere evenementen verzorgd door Mariëlle Spronck onder de vlag van Avalanche Bodywork of  Pelvic Release aan een persoon of organisatie (“de cliënt”).

  2. Coaching, sessies, trainingen of workshops zijn geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en mogen niet als zodanig worden opgevat.

  3. In ruil voor de vergoedingen die door de klant (of door een derde partij namens hen) verschuldigd zijn, stemt Mariëlle ermee in de dienst te verlenen zoals beschreven en in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De klant stemt ermee in om vergoedingen te betalen voor de dienst volgens de onderstaande voorwaarden (in situaties waarin een derde partij de vergoedingen betaalt, telt de derde partij als een agent die optreedt namens de klant).

  4. Als startdatum van de dienstverlening geldt de datum waarop de eerste sessie of intake plaatsvindt. Deelname door eenieder aan de eerste sessie, intake of workshop houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

TERUGBETALINGEN 
Pelvic-release.com biedt geen restitutie of omruiling van producten of online diensten en trainingen.

Sessies kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd.
Live trainingen en workshops kunnen tot 3 weken van tevoren worden geannuleerd.

Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Tickets kunnen na overleg met Mariëlle aan een ander worden verkocht voor de huidige prijs van een ticket. Als er een wachtlijst is, zal Marielle je doorverbinden met de volgende op de wachtlijst of een manier voorstellen om het ticket over te dragen.

Per annulering rekent Mariëlle € 25,- administratiekosten.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat Mariëlle een sessie of training moet herschikken; in deze omstandigheden zal Mariëlle zich redelijkerwijs inspannen om de cliënt een voor beide partijen bevredigende alternatieve afspraak te bieden.
Wanneer een sessie, workshop of training niet op de geplande data kan plaatsvinden vanwege natuurrampen, overheidswetgeving of enige andere situatie buiten het domein van besluitvorming of invloed van Marielle Spronck, worden de sessie, workshops of trainingen geannuleerd zonder de klant  het ontvangen van restituties voor reeds gedane betalingen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 
© 2018 Mariëlle Spronck. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of wijziging van enig deel van deze website voor persoonlijk gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mariëlle Spronck is ten strengste verboden. De materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor instructieve doeleinden.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen Pelvic Release-inhoud in welke vorm dan ook downloaden, kopiëren of opslaan en u mag geen Pelvic Release-inhoud wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, reproduceren, afgeleide werken maken op basis van of distribueren Inhoud vrijgeven. U stemt ermee in om met ons samen te werken bij het beschermen van onze eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op pelvic-release.com en in de online training. Alle intellectuele eigendomsrechten op pelvic-release.com zijn het exclusieve eigendom van Mariëlle Spronck.
 

BEPERKINGEN EN VERBODEN GEBRUIK 
Als voorwaarde voor uw gebruik van pelvic-release.com, mariellespronck.com en de inhoud van workshops, trainingen en sessies, gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal of informatie op de website of in de workshops, trainingen en sessies voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de website niet gebruiken op een manier die een bekkenbodembehandelaar of het (de) netwerk(en) verbonden met een beoefenaar zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van enig materiaal of verstrekte informatie door een andere partij zou kunnen belemmeren. . U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot de online training, door middel van hacking, het delen van wachtwoorden of op enige andere manier. U mag op geen enkele wijze materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk door Mariëlle Spronck ter beschikking zijn gesteld.
De technieken en oefeningen die worden aangeleerd in de (online en live) trainingen en sessies zijn uitsluitend voor privégebruik.
Je kunt geen van de (online en live) trainingen en sessies (met uitzondering van de Pelvic Release Practitioner Training) gebruiken om sessies of trainingen professioneel aan te bieden. 

ALLEEN VOLWASSENEN 
De video's, afbeeldingen, tekst en oefeningen in de Pelvic Release Online training, live trainingen en sessies zijn gemaakt en ontworpen om door volwassenen te worden gebruikt om te helpen bij het leren en onderwijzen van Pelvic Release, zoals ontwikkeld en gegeven door Mariëlle Spronck en de Pelvic Release. Laat beoefenaars vrij. U moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Je gaat ermee akkoord dat het materiaal in de online trainingen en in de workshops, trainingen en sessies voor eigen educatief gebruik is. U bevestigt dat u het materiaal wilt bekijken en ermee wilt werken. U bevestigt dat u gelooft dat de handeling van een instemmende volwassene die betrokken is bij het aanraken van hun geslachtsdelen of twee instemmende volwassenen, waarbij één instemmende volwassene de geslachtsdelen van een instemmende volwassene aanraakt, in overeenstemming met de stappen, vorm en container van de Pelvic Release zoals ontwikkeld en onderwezen door Mariëlle Spronck en de Pelvic Release beoefenaars en zoals weergegeven in afbeeldingen, video's en oefeningen is niet aanstootgevend of obsceen. U bevestigt dat het bekijken en lezen van deze materialen niet in strijd is met de normen van uw gemeenschap, gemeente, stad, staat of land.

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele valse onthullingen of juridische gevolgen van het bekijken of lezen van materiaal op pelvic-release.com of de online training. Verder stemt u ermee in dat pelvic-release.com en aan Pelvic Release gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor juridische gevolgen die voortvloeien uit frauduleuze toegang tot of gebruik van deze website.
 

DISCLAIMERS 
U stemt ermee in dat het gebruik van pelvic-release.com, het deelnemen aan de trainingen en sessies op eigen risico is. Marielle Spronck, de Pelvic Release beoefenaars, pelvic-release.com is niet verantwoordelijk voor eventuele beslissingen die je neemt naar aanleiding van een sessie, workshop, (online of live) training of fysieke resultaten of problemen die zich daarna kunnen voordoen.  Mariëlle is niet aansprakelijk voor enige schade die een cliënt lijdt, na aanvang van sessies, (online of live) trainingen of workshops of voor enig door de cliënt gepercipieerd falen, al dan niet gerechtvaardigd, om verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen.

Mariëlle Spronck,  een Pelvic Release-behandelaar of pelvic-release.com is geen zorgverlener, noch een medische of gezondheidsdienst en daarom mogen de sessies en trainingen niet worden gebruikt voor het zoeken naar, en niet verstrekken van, medische behandeling of advies.
Raadpleeg bij twijfel voor, tijdens of na het werken met Pelvic Release altijd uw arts.

 

VERGOEDING 
U vrijwaart Mariëlle Spronck, pelvic-release.com, mariellespronck.com, haar gelieerde ondernemingen en/of werknemers, inclusief door het betalen van kosten en advocatenhonoraria, van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit van uw deelname aan een sessie, een workshop, (online of live) training of de schending van de Algemene Voorwaarden door u.

SCHEIDBAARHEID EN WAIVER 
Als enig deel van de Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het nalaten van een van beide partijen om een voorwaarde of voorwaarde af te dwingen, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om dit later te doen.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 
Zie het privacybeleid van Mariëlle Spronck met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie.
 

BELEID WIJZIGEN 
We kunnen op elk moment delen van de Algemene voorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen, die onmiddellijk na publicatie van kracht worden. Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene voorwaarden te lezen voorafgaand aan elk gebruik van pelvic-release.com, mariellespronck.com en gerelateerde trainingen en sessies en door door te gaan of deel te nemen aan een training of sessie gaat u akkoord met eventuele wijzigingen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op:  3 oktober 2019.

bottom of page